×
ishipit B.V.
Transistorstraat 31
1322 CK Almere
info@ishipit.nl

Algemene voorwaarden ishipit B.V.

Artikel 1 – Begrippen en toepasselijkheid

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

  1. ishipit: de te Almere gevestigde besloten vennootschap ishipit B.V., alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen;
  2. Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door ishipit via het Platform worden aangeboden aan de Opdrachtgever en de Bezorger;
  3. Opdrachtgever: de partij die via het Platform diensten afneemt van de Bezorger;
  4. Bezorger: aanbieder van bezorgersdiensten die door de Opdrachtgever kan worden ingeschakeld;
  5. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen enerzijds de Opdrachtgever en anderzijds de Bezorger ter zake de te bezorgen goederen;
  6. Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van ishipit en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gesteld.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen ishipit en een ieder die gebruik maakt van het Platform, een ieder die zich toegang verschaft tot het Platform en een ieder die naar het Platform navigeert. ishipit verbindt zich slechts tot het verlenen van de Service. ishipit is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomsten. ishipit heeft echter enkele derdenbedingen in deze algemene voorwaarden opgenomen, die door de Bezorger en/of de Opdrachtgever kunnen worden ingeroepen.

Artikel 2 – Gegevens ishipit

2.1       De Service wordt verleend door ishipit B.V.:

            – adres: Transistorstraat 31, 1322 CK, Almere

            – KvK: 67943659

            – BTW-nr: 857236337B01

            – email: info@ishipit.nl

            – website: www.ishipit.nl

Artikel 3 – Toegang tot het Platform

3.1       De Service aangeboden door ishipit kan alleen worden afgenomen door via het Platform geregistreerde Opdrachtgevers en Bezorgers.

3.2       ishipit verstrekt toegang tot het Platform aan Opdrachtgevers en Bezorgers met het oog op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening door de Bezorgers aan de Opdrachtgevers. ishipit is daartoe afhankelijk van de door Opdrachtgevers en Bezorgers verstrekte informatie. Indien mogelijk, controleert ishipit deze informatie op juistheid bij instanties zoals de KVK. Iedere aansprakelijkheid van ishipit voor deze informatie is uitgesloten. Wanneer ishipit in redelijkheid mag vermoeden dat een Opdrachtgever en/of Bezorger onjuiste en/of misleidende gegevens heeft verstrekt, dan

behoudt ishipit zich het recht voor om de account(s) van de betreffende Opdrachtgever en/of de Bezorger te verwijderen en (verdere) toegang tot het Platform te weigeren. Tevens behoudt ishipit zich het recht voor Opdrachtgevers en/of Bezorgers met een – op basis van een eigen inschatting dan wel extern uitgevoerde kredietwaardigheidscheck – hoog risico profiel niet toe te laten op het Platform. ishipit zal in dat geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

3.3       ishipit behoudt zich tevens het recht voor onbevestigde accounts of accounts die voor langere tijd inactief zijn, te verwijderen en/of te wijzigen. Daarnaast behoudt ishipit zich het recht voor diensten aan een ieder te beëindigen of te weigeren en/of een account te verwijderen, in het bijzonder indien een Opdrachtgever of Bezorger zich niet aan de met ishipit, de onderling tussen Opdrachtnemer en Bezorger gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden houdt, waarbij frauduleus handelen wordt vermoed of kan worden aangetoond.

3.4       Als een Bezorger jonger dan 18 jaar oud is, wordt de toestemming van de ouders/verzorgers van de Bezorger voor het aanbieden en verrichten van de bezorgdiensten verondersteld aanwezig te zijn. ishipit staat hier niet voor in en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door het ontbreken van deze toestemming.

3.5       De Opdrachtgevers en de Bezorgers verbinden zich om af te zien van de volgende handelingen:

            a. oneigenlijk, onwettig of immoreel gebruik van de diensten gefaciliteerd door ishipit;

            b. het Platform te gebruiken voor beledigende, obscene, discriminerende, misleidende, bedrieglijke of strafbare activiteiten of dergelijke inhoud op het Platform te creëren of te verzamelen;

            c. (beeld)merken, handelsmerken, handelsnamen en andere gegevens die de rechten van ishipit weergeven, te verwijderen, aan te passen of daar anderszins inbreuk op te maken;

            d. het Platform te gebruiken voor het verkopen of kopen van producten of diensten anders dan vastgesteld door ishipit;

            e. acties te ondernemen die de feedback en het ratingssyteem kunnen ondermijnen;

f. door plaatsing van informatie op het Platform inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige partij.

3.6       ishipit zal de gegevens van Opdrachtgevers en Bezorgers behandelen en verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacy Policy welke te vinden is op de website van ishipit.

3.7       ishipit behoudt zich het recht voor Opdrachtgevers en Bezorgers reclame en/of informatie over de activiteiten van ishipit via email of een ander soortgelijk communicatiemiddel toe te sturen.

Artikel 4 – De Overeenkomst

4.1       De Opdrachtgever gaat direct een Overeenkomst aan met de Bezorger voor de overeengekomen bezorgdiensten. ishipit is geen partij bij de Overeenkomst en is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2       De Opdrachtgever is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde contactgegevens en/of betaalgegevens onverwijld aan ishipit en aan de betreffende Bezorger te melden.

4.3       De Opdrachtgever kan een bij een Bezorger geplaatste order kosteloos annuleren tot het moment dat de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bezorger in werking treedt.

4.4       De Bezorger kan een door een Opdrachtgever geplaatste order kosteloos annuleren tot het moment dat de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bezorger is overeengekomen.

4.5       Partijen beogen niet een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 BW tot stand te doen komen tussen Bezorger en Opdrachtgever of ishipit.

Artikel 5 – Rechten en verplichtingen Opdrachtgever en Bezorger

5.1       Opdrachtgevers en Bezorgers zullen alle wet- en regelgeving naleven die van toepassing is op de gesloten Overeenkomsten en/of de verstrekte dienst.

5.2       De Bezorger heeft het recht goederen te weigeren indien hij/zij van mening is dat de goederen gevaarlijk of illegaal zijn.

5.3       De Bezorger is verplicht de goederen op gepaste wijze en met de vereiste zorgvuldigheid te behandelen.

5.4       De Bezorger kan via het Platform maximaal 660 uur per jaar voor een bepaalde Opdrachtgever diensten verrichten.

5.5       Indien de Bezorger gebruik maakt van een door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld vervoermiddel, garandeert de Opdrachtgever de deugdelijkheid van dit vervoermiddel voor het voorgenomen gebruik daarvan. Wanneer de Bezorger vermoedt dat het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde vervoermiddel niet geschikt is voor het voorgenomen gebruik, staat het de Bezorger vrij direct te stoppen met de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 6 – Klachten

6.1       Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, dienen rechtstreeks bij de Bezorger dan wel bij de Opdrachtgever te worden neergelegd. ishipit kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol spelen. Eventuele disputen dienen onderling door Opdrachtgever en Bezorger te worden opgelost.

6.2       Klachten over de Service dienen schriftelijk via de post of per email te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van ishipit via de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde contactgegevens.

6.3       Wanneer een klacht over de Service wordt ingediend, dienen daarbij een omschrijving van de klacht, de aard van de geleden schade en de factuurwaarde van het betreffende goed te worden verstrekt.

Artikel 7 – Facturering en betaling

7.1       Op het moment dat een Overeenkomst tot stand is gekomen en de opdracht door de Bezorger is uitgevoerd, ontstaat er een betalingsverplichting van de Opdrachtgever.

7.2       De Opdrachtgever dient de, aan de Bezorger verschuldigde kosten, binnen 5 werkdagen te voldoen. Voor zover ishipit de betalingen aan de Bezorger faciliteert dient Opdrachtgever de aan hem uitgestelde factuur binnen 5 werkdagen aan ishipit te voldoen Wanneer en zolang een Opdrachtgever niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal het ishipit vrij staan om de Opdrachtgever verder gebruik van het Platform te ontzeggen.

7.3       Wanneer de Opdrachtgever binnen drie weken na het sluiten van de Overeenkomst niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal het ishipit vrij staan de account van de Opdrachtgever te verwijderen en zal het Opdrachtgever niet worden toegestaan op enig later moment gebruik te maken van het Platform, een en ander onverminderd het recht van ishipit en/of de Bezorger om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en verzekeringen

8.1       ishipit is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Bezorger en is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst of voor enige schade ontstaan bij of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Bezorger.

8.2       Enige aansprakelijkheid van ishipit, ongeacht of deze is gebaseerd op overeenkomst dan wel onrechtmatige daad, is beperkt tot € 7.500,– (zegge: zevenduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, tenzij de schade is veroorzaakt door een handeling of nalaten, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade daar waarschijnlijk uit zou voortvloeien van ishipit zelf, waaronder wordt verstaan de directie of leidinggevende personen binnen het bedrijf van ishipit.

8.3       De verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, ligt volledig bij de Bezorger. Enige aansprakelijkheid van Bezorgers jegens iedere andere partij dan ishipit voor schade aan of verlies van de goederen is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram van het beschadigde of verloren gegane gewicht of, indien dit lager is, de factuurwaarde van de goederen, tenzij de schade is veroorzaakt door een handeling of nalaten, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade daar waarschijnlijk uit zou voortvloeien. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Bezorger jegens iedere andere partij dan ishipit beperkt tot € 2.000,– (zegge: tweeduizend euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, tenzij de schade is veroorzaakt door een handeling of nalaten, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade daar waarschijnlijk uit zou voortvloeien. Bezorgers kunnen jegens iedere partij anders dan ishipit een beroep op deze bepaling doen.

8.4       Behoudens voor zover anders is bepaald in deze algemene voorwaarden, vrijwaart de Opdrachtgever de Bezorger tegen iedere aansprakelijkheid of schade toegebracht aan de Bezorger of aan derden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en voor zover ontstaan gedurende de periode dat de Bezorger gebruik maakt van een vervoermiddel van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever draagt daartoe zorg voor een adequate verzekering van de Bezorger op de tijden dat deze voor Opdrachtgever werkzaam is. Het kan zijn dat een Opdrachtgever dit heeft laten opnemen in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, of bijvoorbeeld een opzittende verzekering heeft afgesloten indien Bezorger gebruik maakt van een (bezorg)scooter en/of (bezorg)e-bike en/of auto in opdracht van de Opdrachtgever.

  • Schade aan vervoermiddelen van de Opdrachtgever tot € 250,– is voor rekening van de Bezorger, voor zover:
  • deze schade is ontstaan terwijl het voertuig onder de hoede van de Bezorger was; en
  • de Bezorger niet kan aantonen dat de schade door toedoen van een derde is veroorzaakt; en
  • de schade niet wordt gedekt door een eigen verzekering van de Opdrachtgever.

8.6       De Bezorger is verplicht ishipit te vrijwaren voor alle vorderingen van Opdrachtgevers en/of derden in verband met een Overeenkomst en/of in verband met het gebruik van het Platform door de Bezorger.

8.7       De Opdrachtgever is verplicht ishipit en/of de Bezorgers te vrijwaren voor alle vorderingen ter zake schade ontstaan door de aard of inhoud van de goederen en/of in verband met het gebruik van het Platform door de Opdrachtgever.

Artikel 9 – Online betaalplatform

9.1       Opdrachtgever en Opdrachtnemer verklaren zich tevens akkoord met de voorwaarden van Online Betaalplatform met betrekking tot gegevensverstrekking, het incasseren van geleden en het uitbetalen daarvan.

https://onlinebetaalplatform.nl/assets/shared/static/merchant-contract-zakelijk.pdf

https://onlinebetaalplatform.nl/assets/public/static/algemene-voorwaarden-c2c-betaallink-standaard.html

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1       Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de door ishipit aangeboden Service, het Platform en/of deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Bevoegde rechter

11.1     Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de door ishipit aangeboden Service, het Platform en/of deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de op grond van Nederlands recht bevoegde rechter.